Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект за частично изменение на Общия устройствен план на Община Ловеч за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67218.24.42, местност "Кремъка", землище село Слатина, Община Ловеч