Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заявление за издаване на комплексно разрешително на "Биг Чикън-Василеви" ЕООД, гр. Троян

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „БИГ ЧИКЬН-ВАСИЛЕВИ" ЕООД, гр. Троян за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери), площадка в землището на с. Умаревци", изпълняваща дейност, съгласно т. 6.6, буква „а" от Приложение N° 4 към ЗООС - „Инсталация за интензивно отглеждане на птици с над 40 000 места за птици".

Компетентен орган за вземане на решение но заявлението е изпълнителният директор на ИАОС.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 26.02.2021 г. до 26.03.2021 г,в;

1. Сградата на Община Ловеч, 5500 Ловеч, ул. Търговска 22, от 08:30 до 17:30 часа;

2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. "Цар Борис III № 136,13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Величка Влахова - директор дирекция РР, ИАОС, тел,; 02/940-64-26;

Катя Вълева - главен експерт Околна среда, тел,: 068 688205.

В периода от 26.02.2021 г. до 26.03.2021 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет страниците на ИАОС и на Община Ловеч.