Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

4.КАО_05 Предоставяне на извадка от кадастрален, регулационен и застроителен план или части от тях в цифров вид върху магнитен носител

Нормативно основание: чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.58, ал.3, т.10 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с параграф 4 от ПРЗ на ЗКИР, чл.41, т.1.5 и чл.42, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал. 7 от НОАМТЦУТОЛ
 

Необходими документи:

       1.    Актуален документ за собственост ;
       2.    Удостоверение за наследници / когато собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Ловеч.
        3.    Копие от актуална скица, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър Ловеч, с данни за собствеността и документа, удостоверяващ собствеността (при влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър на населено място); 
Забележка: Не се представя скица за  всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“.
        4.    Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 3 дни, (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)

Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници; 
такса: 4.00 лв. 
        2.    Услуга № УТ_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до един квартал ;
такса:  за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв.
        3.    Услуга № УТ_05 Предоставяне на извадка от кадастрален, регулационен и застроителен план или части от тях в цифров вид върху магнитен носител до 1 /един/ квартал 
такса: 20.00 лв.
Срок на валидност: 6 месеца
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор