Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

5.КАО_07 Издаване на виза за узаконяване на строеж (по § 184 от ЗУТ)

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл. 42, ал.1, т.1 и чл. 41, т.2.1, във връзка с чл. 3, ал. 7 от НОАМТЦУТОЛ
 

Необходими документи:

          1.    Актуален документ за собственост;
          2.    Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/.
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Ловеч.
           3.    Копие от актуална скица, издадена от АГКК Ловеч, с данни за собствеността и документа, удостоверяващ собствеността (при влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър на населено място) 
Забележка: Не се представя скица за  всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“.
            4.    Други
Срок за изпълнение: 17 дни /при изискване на документи от други общини, срокът се увеличава с 4 дни/

Съдържание на КАО и такса:

             1.    Услуга № УТ-01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани  поземлени имоти до един квартал 
такса: за формат А3 и А4 - 30.00 лв., за формат А2 - 40.00 лв., за формат А1 - 50.00 лв.,
за формат А0 - 60.00 лв
             2.    Услуга № АО-08 Издаване на удостоверение за наследници
такса: 4.00 лв.
             3.    Услуга № УТ-07  Издаване на виза за узаконяване на строеж 
такса: 45лв.
Срок на валидност:  Презаверяване на скицата след 6 месеца
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор