Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

7.КАО_11 Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и чл.41, т.1 и т.11 и чл. 42, ал.1,т.1, във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

Необходими документи:

       1.    Актуален документ за собственост;
       2.    Копие от актуална скица, издадена от АГКК Ловеч с данни относно собствеността; 
Забележка: Не се представя скица за всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“.
        3.    Актуално удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Ловеч. 
        4.    Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 7 дни (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)

Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № УТ_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до един квартал; 
такса: за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв.;
        2.    Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници;  
такса: 4.00 лв. 
        3.    Услуга № УТ_11 Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот;
такса: 20.00 лв.
Срок на валидност:  
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор