Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

8.КАО_13 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Нормативно основание: параграф 4 от ПРЗ на Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 34 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, § 16 от ПР и § 127 от ПЗР на ЗУТ
и чл.41, т.1, т. 13, чл. 42, ал.1,т.1 във връзка с чл.3, ал.7  от НОАМТЦУТОЛ

Необходими документи:

        1.    Актуален документ за собственост; 
        2.    Удостоверение за наследници /при липса на документ за собственост или собственикът е починал/;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Ловеч
         3.    Копие от актуална скица, издадена от Агенция по геодезия, картография и кадастър  Ловеч, с данни за собствеността и документа, удостоверяващ  собствеността (при влязла в сила кадастрална карта и кадастрален регистър на населено място) 
Забележка: Не се представя скица за всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“.
         4.    Декларация за период на извършване на строеж (нотариално заверена);
         5.    Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 7 дни /при изискване на документи от други общини, срокът се увеличава с 5 дни/

Съдържание на КАО и такса:

         1.    Услуга № УТ_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти до един квартал; 
такса: за формат А3 и А4-30.00 лв., за формат А2-40.00 лв., за формат А1-50.00 лв., за формат А0-60.00 лв
         2.    Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници;
такса: 4.00 лв.
         3.    Услуга № УТ_13 Издаване на удостоверения за търпимост на строеж;
такса: 50.00 лева за една сграда и за всяка следваща сграда по 10.00лв.
Срок на валидност:  
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор