Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

10.КАО_19 Издаване на удостоверения за заверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация по устройство на територията

Нормативно основание: чл.41, т.5, и чл. 42, ал.1,т.1, във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

Необходими документи:

        1.    Документ за собственост;
        2.    Актуално удостоверение за наследници /при липса на документ за собственост или собственикът е починал/ за лица с постоянен адрес в населени места извън Община Ловеч;
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от община Ловеч 
         3.    Пълномощно /при необходимост/
Срок за изпълнение: 10 дни (при изискване на документи от други общини срокът се увеличава с 5 дни)

Съдържание на КАО и такса:

         1.    Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници 
такса: 4.00 лв. 
         2.    Услуга № УТ_19 Издаване на удостоверения за заверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация по устройство на територията 
такса: формат А4-10.00 лева ; формат А3-12.00 лева
Срок на валидност:  
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор