Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

7010 Издаване на удостоверения за заверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация по устройство на територията

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, от дирекции „Техническа инфраструктура и околна среда“ и „Устройство на територията“. Целта е издаване на удостоверения за заверено копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация по устройство на територията.

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закона за местните данъци и такси - чл. 107, т. 6

Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст на оснавание ЗМДТ, раздел VI, чл.106

 

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22, партерен етаж, тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Технически услуги“

 

Изискуеми документи и образци:

1. Документ за собственост

2.  Актуално удостоверение за наследници /при липса на документ за собственост или собственикът е починал/ за лица с постоянен адрес в населени места извън Община Ловеч.

6. Пълномощно - Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция, в т.ч. пред Община Ловеч с права: да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия,

 Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

10 дни

  Услуга 2517

  - за формат А4 – 10,00 лв.,

  - за формат А3 – 12.00 лв.

 

448001

Бърза

5 дни

- за формат А4 – 20.00 лв.

- за формат А3 – 24.00 лв.

 

448001

 

 

Услуга 2016 – по чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч Издаване на удостоверение за наследници, такса 8.00 лв.

448001

 

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Технически услуги“

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- лично от звеното за административно обслужване в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч, ул.”Търговска” № 22, партерен етаж,

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

      Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.