Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

12.КАО_69 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

Нормативно основание: чл.41, т.1, т.12, буква «б» и чл.42, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.7 от НОАМТЦУТОЛ

Необходими документи:

        1.    Актуален документ за собственост 
        2.    Скица от АГКК Ловеч с данни относно собствеността (при липса на документ за собственост)
Забележка: Не се представя скица за всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение на местността „Ак баир 2“.
        3.    Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/.
Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места от Община Ловеч.
Срок за изпълнение: 30 дни

Съдържание на КАО и такса:

        1.    Услуга № УТ_01 Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани  поземлени  имоти до  един квартал 
 такса:  за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв.;
        2.    Услуга № АО_08 Издаване на удостоверение за наследници  
такса: 4.00 лв. 
        3.    Услуга УТ_69 Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност
такса: 15.00 лв.
Срок на валидност:  
Място на заявяване и получаване на услугата:  ЦУИГ, ул. „Търговска” №22 или чрез лицензиран пощенски оператор