Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

7015 – ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ТРЕТО ЛИЦЕ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Общинска собственост“.

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за собствеността - чл. 33 във връзка с чл. 66, ал. 1

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

на територията на Община Ловеч - чл.49

 

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

 

Изискуеми документи и образци:

1.Актуален документ за собственост;

2.Копие от актуална скица, издадена от АГКК Ловеч с данни относно собствеността;

Забележка: Не се представя скица за всички местности извън регулацията на град Ловеч с изключение

на местността „Ак баир 2“;

3.Актуално удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/

Забележка: Не се представя удостоверение за наследници за починали лица с постоянен адрес в населените места на Община Ловеч;

4.Налични строителни книжа (проекти, разрешителни за строеж и др.);

5.Пълномощно /при необходимост/.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

 

 

 

 7 работни дни

 

 

 Услуга № 3001  - Издаване на скица на поземлени имоти и урегулирани  поземлени  имоти до един квартал

такса:  за формат А3 и А4 - 30.00 лв.; за формат А2 - 40.00 лв.; за формат А1 - 50.00 лв.; за формат А0 - 60.00 лв. чл. 41, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Чл. 3 (6) от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч. Услугите, регламентирани в раздел пети и чл. 42 от раздел шести на глава трета и в глава четвърта от тази наредба, предоставени на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50 % от основната такса. Необходимо е представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК.

 

448001

 

 

 

 

 

 

 

448001

 

 

Услуга № 2016 - Издаване на удостоверение за наследницитакса 8.00 лв.

чл. 42, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

448007

 

 

Услуга № 3010 - Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство - такса: 15.00 лв.

чл. 41, т. 4.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

448007

 

 

Услуга № 7015 - Издаване на удостоверение за прехвърляне на правото на строеж на трето лице -

такса: 50.00 лв.

чл. 49 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

 

448007

 

Начин на плащане:

  • на каса в ЦУИГ на Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел „Местни данъци и такси“, подраздел „Справка за задължения и плащания“

 

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC -  FINVBGSF

Код за плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Център за услуги и информация на гражданите

в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22,

партерен етаж,

тел. 068/688-382; 688-383

- Чрез лицензиран пощенски оператор, като цената се заплаща от заявителя при получаването

 

      Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

      С подаването на Заявление за издаване на удостоверение за прехвърляне на правото на строеж на трето лице заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.