Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Местни данъци и такси

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Услугата се извършва в Община Ловеч, дирекция „Местни приходи“, след подаване на Искане за  издаване на документ по определен образец.