Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, дирекция „Местни приходи“, след подаване на Искане за  издаване на документ по определен образец.

 

 Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с чл. 52

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 43, ал. 7

 

Място на заявяване на услугата

-  Дирекция „Местни приходи“, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22,

първи етаж, стая 110.

тел. 068 688308/ 068 688 310

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Местни данъци и такси

 

Изискуеми документи и образци

  • Документ за самоличност, 
  • Голям Талон за справка,  
  • Пълномощно (при необходимост)

 

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

7 дни

 6.00 лв.

448007

Бърза

1 дeн

15.00 лв.

448007

 

Начин на плащане:

  • на касите на дирекция „Местни приходи“ към Община Ловеч
  • банков превод
  • чрез POS терминал
  • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, „Местни данъци и такси

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC - FINVBGSFT

Код за вид плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

 

Място на получаване на услугата:

- Лично от дирекция „Местни приходи“, в сградата на Община Ловеч,  „Търговска” № 22, първи етаж, стая 110.

- Чрез лицензиран пощенски оператор, с посочен адрес. Заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на вътрешни пощенски пратки, и дава съгласие документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Заявителят отбелязва начина на изпращане на Индивидуалния административен акт:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка.

- По електронен път на електронна поща /предоставя се e-mail адрес/

- По електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни. По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга. 

С подаването на Искане за издаване на документ - Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства, заявителят прилага собственоръчно подписана Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч.