Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, дирекция „Местни приходи“. Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, включително незавършено строителство се издава въз основа на подадено Заявление по образец.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 3, ал. 3; чл. 12

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч – чл. 43, ал. 1, т. 1

 

Място на заявяване на услугата

-  Дирекция „Местни приходи“,в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22,

първи  етаж, стая 110.

тел. 068 688308:  0686 88310 

 

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, подраздел „Местни данъци и такси

 

Изискуеми документи и образци

 • Документ за собственост;
 • Документ за самоличност;
 • Удостоверение за наследници  (при необходимост) ;
 • Пълномощно(при необходимост).

 

Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

7 дни

10.00 лв.

448007

Бърза

1 дeн

25.00 лв.

448007

 

Начин на плащане:

 • на касите на дирекция „Местни приходи“ към Община Ловеч
 • банков превод
 • чрез POS терминал
 • електронно плащане чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Е-услуги, „Местни данъци и такси

 

Банкова сметка на Община Ловеч

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN BG 25 FINV91508416731095

BIC - FINVBGSFT

Код за вид плащане: Изписва се кодът, посочен в таблицата, за всеки вид плащане.

 

При попълване на платежния документ като основанието да се запише име на задълженото лице и вид на услугата.

Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението за извършване на административна услуга.

Място на получаване на услугата:

- Лично от дирекция „Местни приходи“, в сградата на Община Ловеч, „Търговска” № 22, първи етаж, стая 110.

- Чрез лицензиран пощенски оператор, с посочен адрес. Заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на вътрешни пощенски пратки, и дава съгласие документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Заявителят отбелязва начина на изпращане на Индивидуалния административен акт:

 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
 • като вътрешна куриерска пратка;
 • като международна препоръчана пощенска пратка.

- По електронен път на електронна поща /предоставя се e-mail адрес/

- По електронен път в профила на заявителя в системата за сигурно електронно връчване

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни. По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Заявление за издаване на Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, включително незавършено строителство заявителят прилага собственоръчно подписана Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч.