Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с насрочените на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и кметове, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс както следва:

  • за град Ловеч - в общинска администрация, етаж 1, стая 103 и стая 106 и справки на телефон 068 688-282 и тел. 068 688-284.
  • за населените места в Община Ловеч - при Кметовете на кметства и Кметските наместници.

Справките и корекциите могат да се извършват от 12.09.2019 г. в съответствие с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

  1. В срок до 16.09.2019 г. гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от Изборния кодекс и желае да бъде вписан в избирателен списък - част II, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място (Приложение № 8-МИ) изтегли заявление тук.
  2. В срок до 12.10.2019 г. до 17.00 ч. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да подадат заявление по образец, подписано саморъчно или чрез упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през e-mail: obshtina@lovech.bg (Приложение№ 17-МИ). Заявлението се подава по постоянен адрес на избирателя или по настоящ адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, съгласно чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, изтегли заявление тук.
  3. До 12.10.2019 г. до 17.00ч. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 13-МИ) и условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния - ден - 26.04.2019 г. за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс). Избирателите могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес, изтегли заявление тук.
  4. До 19.10.2019 г. до 17.00ч. всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление по образец (Приложение № 7-МИ), съгласно чл.43, алЛ, изр. 1 от Изборния кодекс, изтегли заявление тук.