Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Барелеф Св.Св. Кирил и Методий

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ

 

Препис-извлечение от

 Протокол № 33/12.09.2013 г.

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 474

от  12 септември 2013 година


Относно: Утвърждаване на промени в статут за удостояване с ежегодна персонална награда на изявени дейци в областта на образованието, науката и дарителството в хуманитарната сфера Барелеф "Св. Св. Кирил и Методий"

 

След като обсъди предложение с вх. № ОС-517(1)/16.08.2013 г. от кмета на Община Ловеч; взе предвид т. 4 от становище с вх. № ОС-650/04.09.2013 г. на постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата; т. 3 от становище с вх. № ОС-645/04.09.2013 г. на постоянната комисия по бюджет и финанси; т. 4 от становище с вх. № ОС-646/04.09.2013 г. на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси; на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 16 от ЗМСМА и Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, с 19 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”, Общински съвет - Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

 

1. Утвърждава ново име на статута: „Статут за удостояване с ежегодна персонална награда на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието - Барелеф „Св. Св. Кирил и Методий“.

2. Утвърждава промените в Статута, съгласно Приложение № 2.

Препис от решението да се изпрати на кмета на Община Ловеч, за сведение и изпълнение.

 

                                                 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :        ( П )

(ТИХОЛ ТИХОЛОВ)

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

 

С Т А Т У Т

за удостояване с ежегодна персонална награда

на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието

Барелеф „Св. Св. Кирил и Методий”

 

1. Основание: Съгласно Глава девета, член 44, алинея 6 от „Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч”, приета от Общински съвет Ловеч.

 

2. Организатор: Община Ловеч

 

3. Съорганизатори:

- „Общински Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България” – Ловеч;

- „Общинско Сдружение на директорите в средното образование в Република България” – Ловеч;

- Общински синдикат на Съюза на българските учители към КНСБ – Ловеч;

- Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Ловеч;

- Неправителствени организации, чиято дейност има отношение към образователната система.

 

4. Цел на наградата: Стимулиране постиженията на дейците на образованието и приобщаването им към национални и световни ценности и традиции.

 

5. Време на провеждане: Наградите се връчват на тържествен ритуал, по повод на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

 

6. Кръгове и регламент: Предлагането, подбора и определянето на наградените се провежда в два кръга.

 

І-ви кръг:

В срок до 20 април педагогически съвети, училищни настоятелства и НПО, чиято дейност има отношение към образователната система, предлагат на номинираща комисия по една номинация за всяко от шестте направления по образователни степени, етапи и видове подготовка в средното образование. Предложенията са в писмена форма и/или във формат мултимедийна презентация с продължителност до 3 минути.

Номиниращата комисия в срок до 30 април провежда заседания, на които обсъжда предложенията и ги класира по определени критерии за оценка, за което изготвя протокол с кратки мотиви. Тя предлага на финализираща комисия до 3 (три) номинации за носител на ежегодната награда за всяко от шестте направления по образователни степени, етапи и видове подготовка, както следва:

1. Предучилищна подготовка;

2. Начален етап на основна образователна степен;

3. Прогимназиален етап на основна образователна степен;

4. Гимназиален етап – общообразователна подготовка;

5. Гимназиален етап – професионална подготовка;

6. Извънучилищни дейности.

 

СЪСТАВ НА НОМИНИРАЩАТА КОМИСИЯ:

1. Представител на „Общински Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България” – Ловеч;

2. Представител на „Общинско Сдружение на директорите в средното образование в Република България” – Ловеч;

3. Представител на Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители – Ловеч 

4. Представител на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Ловеч;

5. Двама представители на Общински съвет Ловеч от ПК по ОКМД;

6. Представител на общинска администрация от отдел „Образование“.

Състава на номиниращата комисия се определя при спазване принципите на професионална етика.

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ:

1. Да са постигнали високи и трайни резултати в педагогическата дейност – участие на техни възпитаници в конкурси, състезания, олимпиади и други на регионално, национално и международно равнище.

2. Да притежават висока лична квалификация: публикации в методични, образователни списания и др.

3. Да се ползват с авторитет, да са уважавани от техни колеги и възпитаници, от родителската общност и да бъдат пример за гражданско поведение.

4. Да бъдат носители и инициатори на педагогически иновации.

5. Да са участвали в разработването и/или реализирането на проекти и да работят активно с неправителствени и граждански организации.

6. Да са допринесли за утвърждаване и издигане авторитета на Община Ловеч.

По преценка на комисията може да няма номинация за някоя от образователните степени, етапи и видове подготовка през съответната година.

ІІ–ри кръг:

Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Ловеч, разглежда предложенията от номиниращата комисии от І-ви кръг, като мотивирано може да не уважи някои от предложенията на номиниращата комисия. В срок до 15 май комисията финализира номинациите и предлага на кмета за награждаване с Барелеф „Св. св. Кирил и Методий” за изявени дейци в областта на образованието и възпитанието по 1 (една) номинация за образователна степен, етап и вид подготовка.

        

СЪСТАВ НА ФИНАЛИЗИРАЩАТА КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заместник-кмет на Община Ловеч

ЧЛЕНОВЕ: 

1.Представител на общинска администрация от Дирекция ОКМД

2.Двама представители на Общински съвет Ловеч от ПК по ОКМД;

3.Представител на социалните партньори, определен от номиниращата комисия.

 

7.  Награди, осигурени от Организатора за всяка образователна степен, етап и вид подготовка: „Предучилищна подготовка”, „Начален етап на основна образователна степен”, „Прогимназиален етап на основна образователна степен”, „Гимназиален етап – общообразователна подготовка” и „Гимназиален етап – професионална подготовка” и „Извънучилищни дейности”, както следва:

- Барелеф „Св. св. Кирил и Методий”;

- Грамота.

 

8. Съорганизаторите, самостоятелно или чрез спомоществователи, могат да осигурят награден фонд от съответната организация.