Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В брой 35 от 15.05.2015 г. на „Държавен вестник“ беше обнародвано Постановление №114 от 08.05.2015 г. за изменение и допълнение на Постановление №18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. Изменените Методически указания, както и всички приложения към тях, можете да намерите на официалния сайт на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството в секция
Обновяване на жилища

1. Нормативни документи

2. Етап 1 - Регистрация на Сдружение на собствениците (СС)

3. Етап 2 - Документи за финансова помощ

4. Приложение № 14 - Условия за минимални помощи (de minimis)

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия