Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Нотариална дейност

2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Характеристика: Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на кметството, което не е общински център, както и кметският наместник на населеното място, нотариално удостоверяват подписите на частни документи,…

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Характеристика: Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на кметството, което не е общински център, както и кметският наместник на населеното място, нотариално удостоверяват подписите на частни документи,…

2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Характеристика: Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на кметството, което не е общински център, както и кметският наместник на населеното място, удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощното…