Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Нотариална дейност

2015 - НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСИТЕ НА ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ЕДНОСТРАННИ АКТОВЕ И НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ВПИСВАНЕ

Характеристика: Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на кметството, което не е общински център, както и кметският наместник на населеното място, нотариално удостоверяват подписите на частни документи,…

2072 - НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЕРНОСТТА НА ПРЕПИСИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ И КНИЖА

Характеристика: Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на кметството, което не е общински център, както и кметският наместник на населеното място, нотариално удостоверяват подписите на частни документи,…

2094 - НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

Характеристика: Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на кметството, което не е общински център, както и кметският наместник на населеното място, удостоверяват подписа и съдържанието на пълномощното…