Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Характеристика: Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на кметството, което не е общински център, както и кметският наместник на населеното място, нотариално удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване.

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

ГПК –  чл. 591 

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност.

 

Място на заявяване на услугата:

В административната сграда на кметството, населеното място на територията на Община Ловеч при кмета на кметството или кметския наместник

 

Изискуеми документи и образци:

1. Унифициран протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа (Уникален идентификатор на административната услуга - 2072)

2. Документ за самоличност (след сверяване на данните се връща)

3. Документ, от който е направен преписът или извлечението, предоставен за удостоверяване – оригинал.

4. Копие от документа, от който е направен преписът или извлечението, предоставен за удостоверяване (при необходимост).

5. Препис или извлечение, за което следва да се удостовери верността.

6. Пълномощно (при необходимост) - Пълномощното се представя в случай на упълномощаване на определено лице да представлява упълномощителя пред дадена организация или институция с права:да подписва, подава и получава всякакви документи, включително и по електронен път, както и да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви други действия, определени с пълномощното.

 

Вид на услугата обикновена, срок на изпълнение – 1 ден

 

Такса за предоставяне на услугата:

Стойността на услугата се изчислява съгласно Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност, обн. ДВ бр. 95 от 14.08.1998 г. и последно изменен ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., I. 6

6. За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница  - 3 лв. (без ДДС)

б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница - 2 лв.

(без ДДС).

Допълнителна нотариална такса съгласно Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност, обн. ДВ бр. 95 от 14.08.1998 г. и последно изменен ДВ. бр. 39 от 26.05.2009 г., 

23. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г. , в сила от 1.07.2009 г.) За действие, извършено по искане на молителя извън нотариалната кантора, в неработно време или в почивни и празнични дни, върху съответната нотариална такса се заплаща допълнително, както следва:

 а) извън нотариалната кантора в работно време - 25 на сто;

 б) в нотариалната кантора в неработно време - 25 на сто;

 в) извън нотариалната кантора в неработно време - 50 на сто;

 г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена - 50 на сто;

 д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена - в двоен размер.

 

Начин на плащане

На гише в административната сграда на кметството или населеното място, в брой.

Място на получаване на услугата:

- Лично от кмета на кметството/ от кметския наместник на населеното място на територията на Община Ловеч.

 

Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни. По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

С подаването на Унифициран протокол за устно заявяване на нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа (Уникален идентификатор на административната услуга - 2072) до кмета на кметството/ кметския наместник на населеното място заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.