Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

35 приемни родители предоставят професионална грижа за деца в Област Ловеч

35 пÑиемни ÑодиÑели пÑедоÑÑавÑÑ Ð¿ÑоÑеÑионална гÑижа за деÑа в ÐблаÑÑ ÐовеÑ

Утвърдените приемни родители и семейства, вписани в Регистър на приемните родители към РДСП-Ловеч,  са общо 44, съобщават от Областния екип по приемна грижа-Ловеч  по проект „Приеми ме 2015“ към 30.09.2017 г.

Те са разпределени както следва: за Община Ловеч - 15, за Община Тетевен - 20 и за Община Троян - 9 бр. На територията на Област Ловеч, ОЕПГ-Ловеч, работи с професионални приемни семейства. Не са налични доброволни такива.

През септември 2017 г. има общо едно подадено заявление към Кмет на Община Тетевен за кандидатстване по проект „Приеми ме 2015“. С кандидатите за професионално приемно семейство е сключен договор на 26.09.2017 г. за предоставяне на обучение и провеждане на оценка на кандидати за приемно семейство. Изготвен е План за обучение и оценка на приемното семейство с краен срок на изпълнение 26.01.2018 г.

Приемни семейства с настанени деца в техния дом са 35 за Област Ловеч, като съответно: за Община Ловеч-12, за Община Тетевен-16, за  Община Троян -7 бр. Приемни семейства, които нямат настанени деца за Област Ловеч са 9, както следва: Община Ловеч-3 бр., Община Тетевен- 4 бр., Община Троян-2 бр.

Деца, пребивавали в приемни семейства за Област Ловеч през септември 2017 г., са общо 45, както следва: за Община Ловеч- 14, за Община Тетевен-24, за Община Троян- 7. Разделени са в 4 основни възрастови групи за Област Ловеч:

► От 0 до 3 г. - 13 бр.;

► От 3 до 6 г. – 7 бр.;

► От 6 до 14 г. - 20 бр.;

► От 14 до 18 г. - 5 бр.

С цел подкрепа на приемни семейства и родители по проект „Приеми ме 2015“ са проведени супервизии в група на 26.09.2017 г. в Община Тетевен, с участието на представители от Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Тетевен, относно разглеждане и обсъждане на Политики и процедури по приемна грижа, съгласувани от Директор „Дирекция „Социално подпомагане“-Тетевен и утвърдени от Кмет на Община Тетевен. На 27.09.2017 г. на територията на Община Троян се проведе супервизия в група на приемните родители и семейства от Община Ловеч и Община Троян, с участието на представители от Община Троян и Дирекции „Социално подпомагане“ – Ловеч и Троян, относно Политики и процедури по приемна грижа, съгласувани и утвърдени, както следва.

През септември 2017 г. на общо 12 приемни семейства от Община Ловеч, с настанени деца в техния дом, се проведе Втора индивидуална супервизия, водена от специалист, съгласно график за провеждане на индивидуални супервизии на ПС.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч