Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

„Екомисия 21 век” Ловеч стартира дейности по нов проект

 

Сдружение за общественополезна дейност „Екомисия 21 век” Ловеч стартира  нов проект НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. Проектът е в съответствие с целите на приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” и Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на ОП ДУ 2014 – 2020. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е  до 27.03.2020 г.

През март в гр. Тетевен се състоя тридневно обучение, в което бяха включени двадесет и петима участници, сред тях представители на Областна администрация – Ловеч,  общински администрации, НПО сектора, безнеса, социално-икономически партньори, младежи от Младежки и ученически съвети на областно ниво. Те бяха запознати с основните цели и предвидените дейности  по проекта. По време на обучението  важни теми бяха: форми, принипи, ползи и условия за гражданско участие. Те съответстват и на основните цели на проекта:  партньорско управление с гражданите и бизнеса; открито и отговорно управление; отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

Към момента по осъществяване на Проучването са проведени 4 фокус групи, съответно с младежи, жители на областен център – Ловеч, малък град – Угърчин и с жители от селски район – с. Йоглав. Предстоят срещи с НПО сектора и Бизнеса от област Ловеч, както и интервюта с представители на общинска и областна администрация.

На базата на резултатите ще се разработи Методика с модели и специфични подходи за подобряване на гражданското участие.

В проекта са предвидени съвместни действия между общинските администрации и НПО, младежки инициативи за подобряване на гражданскто участие, широка информационна кампания в 8-те общини на областта за повишаване на обществената осведоменост и промотиране на механизмите на гражданско участие.

Като краен резултат  предприетите действия по проект НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч” цели повишаване на взаимодействието между администациите и гражданите в област Ловеч.

 

 

Проект „НПО - партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”