Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Готов е годишният отчет за работата на Община Ловеч по ЗДОИ за 2017 година

ÐоÑов е годиÑниÑÑ Ð¾ÑÑÐµÑ Ð·Ð° ÑабоÑаÑа на ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾ ÐÐÐРза 2017 година

Готов е годишният отчет за работата на Община Ловеч по Закона за достъп

до обществена информация /ЗДОИ / за 2017 година и вече е достъпен в интернет. От него става ясно, че през 2017 г. в Община Ловеч са постъпили общо 25 заявления за достъп до обществена информация. От тях 7 писмени и 18 по електронен път. Всички постъпили заявления са официално заведени в Информационна система за управление на Община Ловеч.

Заявленията за ДОИ отговорят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Заявителите са писмено уведомени в законоустановения срок за решението.

Броят заявления за достъп до обществена информация от граждани е 18, от фирми –един брой, от неправителствени организации – шест броя, от журналисти - няма.

Предоставяне на свободен достъп до ДОИ – 16 бр., предоставяне на частичен ДОИ – 2 броя, предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес – 5 броя, препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение – един брой, уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация – няма, отказ за предоставяне на ДОИ . един брой. Няма жалби през 2017г. срещу решение и откази за предоставяне на достъп до обществена информация.

Теми, по които е искана обществена информация, са следните:

Упражняване на права или законни интереси (6 броя), отчетност на институцията (6 броя), процес на вземане на решения             (1 брой), изразходване на публични средства (3 броя), контролна дейност на администрацията (3 броя), предотвратяване или разкриване на корупция или нередности           (няма), проекти на нормативни актове (няма), други теми (6 броя).

Пълният текст може да се види ТУК

http://www.lovech.bg/bg/dostap-do-informatsiya

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч