Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

И за 3 август жълт код за високи температури в областта

Рза 3 авгÑÑÑ Ð¶ÑÐ»Ñ ÐºÐ¾Ð´ за виÑоки ÑемпеÑаÑÑÑи в облаÑÑÑа

В Оперативен център на РДПБЗН-Ловеч постъпи информация, че за 03.08.2021 г. е обявен Жълт код за високи температури на територията на областта, като максималните температури на места ще са между 35 - 37ºС. Индекса за пожароопасност показва висока степен (червена) за части от територията на област Ловеч. 

Очакваните високи индекси за пожароопасност (червен и оранжев), както и горещото време са предпоставка за възникването и разпространението на горски и полски пожари.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

5. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации- част защита от пожари.

6. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

7.  Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

8. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:

Телефони: 068 620112,  068668539; Оперативен дежурен  – 0889402912

Е – mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg

 

                                                                                         Оперативен център при  РД „ПБЗН” – Ловеч                                                      

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж