Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Има възможност за ремонт на още три читалища в Община Ловеч

Ðма вÑзможноÑÑ Ð·Ð° ÑÐµÐ¼Ð¾Ð½Ñ Ð½Ð° оÑе ÑÑи ÑиÑалиÑа в ÐбÑина ÐовеÑ

Открива се възможност за ремонт на още три читалища в Община Ловеч, стана ясно от изказване на кмета на Ловеч Корнелия Маринова по време на последната сесия на Общинския съвет във вторник.

Информацията бе дадено по повод питане на общински съветник от опозицията, който се интересуваше от енергийно обследване  на НЧ „Полк.Стоян Едрев-1895 г.“ в с. Радювене.

В актуализирания през 2015-2016 г. Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)  на Ловеч са включени нови проекти за реализация,  съобщи кметът от трибуната на местния парламент. Те са както в зоните за въздействие, така и проекти за подкрепа на функционалните връзки на град Ловеч с неговата периферия.

Предвиден е проект „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в читалищни сгради на територията на Община Ловеч. По-точно това са  НЧ „Полк. Стоян Едрев - 1895 г.", с. Радювене, НЧ „Пробуда - 1927 г." с. Горно Павликене и НЧ „Христо Ботев - 1927 г.", с. Горан, като индикативният бюджет е 1 700 000 лв.

Сформирана е нова работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на общината.

През 2019 г. Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ ще направи оценка на изпълнението на инвестиционните програми и на Приоритетна ос 1 като цяло.

В случай на необходимост, ще приложи одобрената от Министерски съвет с РМС № 440/27.05.2016 г. методология за преразпределяне на ресурса. По него междинните звена могат да избират проекти в рамките на Процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020" по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014- 2020.

„Това означава, че ако направим всичко възможно да постигнем етапната цел, до края на септември ние можем да участваме с нашите допълнителни обекти за дофинансиране при преразпределенито на средствата за тези индикативни стойности за 2019 г. Това е една чудесна възможност за цялостно ремонтиране на читалищата“, завърши кметът Корнелия Маринова.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч