Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Изработени и публикувани са два проекта за две наредби - за общинското имущество и за горските територии

ÐзÑабоÑени и пÑбликÑвани Ñа два пÑоекÑа за две наÑедби  - за обÑинÑкоÑо имÑÑеÑÑво и за гоÑÑкиÑе ÑеÑиÑоÑии

Изработени и публикувани са два проекта за две наредби, които могат да се видят на официалния сайт на Община Ловеч.

Действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч е приета с решение № 170/30.10.2008 г. на Общински съвет-Ловеч и оттогава е изменяна и допълвана многократно.

Във връзка с настъпили промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за горите, с решение № 503 от 12.09.2017 г. на Общински съвет-Ловеч, е възложено на Кмета на Община Ловеч, да изработи и внесе, в Общински съвет-Ловеч Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При подготовката на проекта на Наредбата са взети под внимание изменението и допълнението и на други нормативни актове, като - приетият нов Закон за концесиите, поради което е изработен изцяло нов Проект на Наредба.

Целта на Проекта е разписване на ясни и точни ред и условия за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на общината, с които да се уредят обществените отношения, в съответствие с актовете от по-висока степен.

В тази връзка Проектът на Наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 24.02.2018 г. и обявен на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите. Предложения и становища по него се приемат в срок до 26.03.2018 г.

На  27 март 2018 г. от 17,00 часа в  заседателната зала на Община  Ловеч, ще се проведе обществено обсъждане на Проекта на Наредбата, с цел в изработването му да вземат участие и граждани, за да се сътвори една работеща Наредба в полза, както на служителите на Община Ловеч, така и на нейното население.

На 23 февруари е публикуван и Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на горските територии - собственост на Община – Ловеч.

Наредбата си поставя за цел постигане на яснота, публичност и обективност при управлението на горските територии, оперативно управление и контрол, законосъобразно провеждане на процедурите. Очакваните резултати включват  устойчиво стопанисване на горските територии поддържане и подобряване на състоянието им, опазване и увеличаване на производството на дървесина  чрез природосъобразно стопанисване. Очакват се предложения в определения от закона срок – 26 март т.г.включително.

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч