Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

КАК ДА ПОЛУЧИМ УНИКАЛЕН КОД ЗА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНОТО ДОСИЕ

ÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐУЧÐРУÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐ ÐÐ ÐÐСТЪРÐÐ ÐÐРÐÐÐÐТРÐÐСÐÐ

 От 15 април 2013 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осигури възможност на всички здравноосигурени лица да получат електронен достъп до персонализираната информационна система (ПИС) на институцията. В тази система се съдържа информация, свързана с извършените за тях медицински дейности и услуги, заплатени от НЗОК.

Достъпът се осъществява чрез 10 символен код за достъп (УКД), който се издава от районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Освен с код, остава и възможността за достъп до ПИС с универсален електронен подпис. Уникалният код за достъп е персонален, поради което заявлението за неговото издаване се подават лично или чрез изрично нотариално заверено пълномощно.

Получаването на УКД се извършва в РЗОК – Ловеч, в офисите в градовете – Троян, Луковит и Тетевен и изнесения офис на РЗОК – Ловеч в МБАЛ – „Проф. д-р П. Стоянов”, където е подадено заявлението за издаване срещу разписка (по образец). УКД се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Той е защитен от посегателство както в базата данни на НЗОК, така и в потребителското приложение.

Персоналната информационна система съхранява информация за извършен избор на личен лекар на всеки гражданин (от 2000 г. до момента), както и за извършените и отчетени за него дейности от личния лекар, лекари-спициалисти, болници, лаборатории и аптеки – от 2009 г. до сега. Данните за услуги, ползвани при зъболекар, са въведини от месец юли 2012 г.

Системата ползолява гражданите да получават унформация (нотификация) за настъпили събития (напр. промяна в пациентската информация), за събития, които предстоят (напр. годишен профилактичен преглед), както и за деца до 18 г. или подопечно лице (напр. уведомление за предстояща имунизация). Нотификациите се извършват по два начина: чрез е-mail или чрез SMS, след предварително направен абонамент.

От началото на кампанията до 31.08.2017 г. по искане на заявителите в Ловешки регион са издадени – 359 броя УКД.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч