Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Ловеч кани политическите сили за консултации за изборите на 29 октомври

ÐмеÑÑÑ Ð½Ð° ÐÐ¾Ð²ÐµÑ ÐºÐ°Ð½Ð¸ полиÑиÑеÑкиÑе Ñили за конÑÑлÑаÑии за избоÑиÑе на 29 окÑомвÑи

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова отправя покана към политическите сили коалиция „ГЕРБ-СДС“, коалиция „Продължаваме промяната -  България“, ПП „Възраждане“, ПП „ДПС“, коалиция „БСП за България“ и ПП „Има такъв народ“ за консултации за изборите за общински съветници и кметове  на 29 октомври 2023 година.

Консултациите са на 17.08.2023 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Поканата е на основание чл. 75, ал. 1 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. и писмо № МИ-06-248/04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия. Поканени са представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то Народно събрание.

Консултациите са за определяне състава на Общинската избирателна комисия –Ловеч /ОИК/ за  изборите на 29 октомври.

Участниците в консултациите следва да представят:

1. Писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите - 31.07.2023 г. (по изключение е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език;

5. Предложение на партиите и коалициите по т. 1 за резервни членове;

6. Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на ОИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс по образец. (Приложение към решение № 1692-МИ/04.08.2023 г. на ЦИК).

Представените документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до Централната избирателна комисия.

Разпределението на членове на ОИК по парламентарно представените партии и коалиции се извършва съгласно т. 12.1 при спазване условията на т. 11.3 от Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на Централната избирателна комисия

Примерен образец на формуляр за поименно предложение за състав на ОИК и резервни членове, Решение № 1962-МИ/04.08.2023 г. и Декларацията за съгласие са публикувани на сайта на Община Ловеч www.lovech.bg  към настоящата покана.

 

Община Ловеч, пресцентър

09.08.2023 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч