Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Кметът на Ловеч подписа нов договор за енергийна ефективност

Нов договор за прилагане на мерки за енергийна ефективност подписа на 19 март 2020 г. кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.  Договорът е с фирма „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. София, като стойноста му е 246 800,00 без ДДС. Ще бъде санирана  сграда на ул. „България“ №48, вх.А, гр. Ловеч.

Проектът „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3”, е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, като се съфинансира от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Основна цел на проекта е да се повиши класът на енергийното потребление на жилищните сгради, обект на интервенция, като се достигне клас на потребление на енергия минимум „С“. Още -  да се подобри достъпа на хора с увреждания до сградите, конструктивно възстановяване и усилване, където е предписано, с което да се осигурят по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. С изпълнението на предвидените мерки ще се допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление.

Енергоспестяващите мерки за сградата на ул. „България“ №48, вх.А, са: топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрива, топлинно изолиране на пода, подмяна на стълбищното осветление. Спестяването на първична енергия след прилагане на енергоспестяващите мерки, съгласно обследването за енергийна ефективност, е 61,18% и ще бъдат изпълнени всички задължителни мерки от Техническия паспорт. Сградата ще премине от клас на енергопотребление клас G в клас В. Домакинствата, които ще преминат в по-горен клас на енергопотребление, са 9.

Първият етап от процедурата е изготвяне на инвестиционен проект от изпълнителите. Срокът за изпълнение на тази дейност е 30 календарни дни.

След като проектите бъдат разгледани и одобрени от Възложителя, ще бъде подписан протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с което стартират СМР дейностите.

До момента по програма „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч“ са обновени:

  • по Етап 1 и 2 – общо 12 жилищни сгради, 136 домакинства и 7 стопански обекта;
  • по Етап 3 ще бъдат обновени 5 жилищни сгради, 51 домакинства и 4 стопански обекта.