Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Кметът на Ловеч спира дейността на вендинг-автоматите, разположени на открито

Със заповед на кмета на Община Ловеч, издадена на 19.03.2020 г., се преустановява предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито.

Вендинг-автомати за кафе, топли и студени напитки и стоки на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички мерки за безопасност и хигиенизиране на автоматите.

Заповедтта е на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29 и чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, Мерките във връзка с предотвратяването и ограничаването на разпространението на коронавирус в Община Ловеч, приети на заседание на общинския оперативен щаб на 09.03.2020 г.Заповед № РД-01-124/13.03.2020  г., допълнена със заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, поради постъпили сигнали за струпване на хора около вендинг-автоматите на открито, невъзможността за извършване на контрол за периодично почистване и хигиенизиране и осигуряване на пропускателен режим до автоматите на открито, което създава опасност за здравето на хората.

 

Ето заповедта:

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Да се преустанови предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито.

2. Вендинг-автомати за кафе, топли и студени напитки и стоки на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички мерки за безопасност и хигиенизиране на автоматите.

3. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива, без издадено разрешение за поставяне се прекъсва електрозахранването и се премахват по принудителен ред от служители на Община Ловеч.

Копие от заповедта да се оповести на собствениците на вендинг-автомати, разположени на територията на Община Ловеч, чрез интернет страницата на общината или чрез залепване върху вендинг-автомата, на кметовете и кметските наместници в населените места на общината, да се връчи на началника на РУ-Ловеч на МВР и на началник на отдел „Контрол и сигурност“, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Даниел Колев- заместник-кмет на Община Ловеч по строителство, архитектура, градоустройство и екология.

 КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi