Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кметът на Община Ловеч е издал 175 наказателни постановления от началото на година

ÐмеÑÑÑ Ð½Ð° ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ðµ издал 175 наказаÑелни поÑÑÐ°Ð½Ð¾Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ Ð½Ð°ÑалоÑо на година

От началото на година до настоящия момент кметът на Община Ловеч е издал 175 наказателни постановления. Най-често биват нарушавани от гражданите и юридическите лица подзаконовите нормативни актове са Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община, както и Наредба № 2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

 

Наредба № 1 регламентира обществените отношения, свързани с задълженията по опазването и поддържането на обществения ред, общественото имущество, чистотата и природата на територията на Ловешка община на всички физически лица, които живеят, работят или временно пребивават и всички юридически лица, развиващи дейност и извършващи услуги на територията на общината. От гореспоменатия подзаконов нормативен акт най-често биват нарушавани разпоредбите за осигуряване на спокойствието, труда, отдиха и опазване на живота на гражданите / Чл. 2. За осигуряване на спокойствието, труда, отдиха и опазване на живота на гражданите се забранява:

1. Извършване на действия, противоречащи на обществения ред и добрите нрави в обществото.

При нарушение се налага глоба от 50 до 500 лева.

2. Вдигането на шум, смущаващ спокойствието на обитателите на жилищните сгради от 14.00 до 16.00 часа и от 22.00 до 7.00 часа за зимния период и от 23.00 до 6.00 часа през летния период, като в деня преди почивен ден времето се удължава с един час./

Друга доста честа нарушавана разпоредба чл. 5, т.9 , която от своя страна забранява изсичането и кастренето на дървета и храсти при брането на диворастящи плодове, липов цвят, билки и др.

 

Наредба № 2 регулира обществените отношения относно основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността на движението, с дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на Община Ловеч. Най-честите нарушения тук са констатирани при разпоредбите на  чл.14 и чл. 41.

 

Чл. 14 забранява:

1. (изм. с решение № 493/12.09.2017 г., в сила от 02.10.2017 г.)  движението и паркирането на всички видове моторни превозни средства по пешеходната зона и в пешеходните алеи на парк „Стратеш” и алея „Баш Бунар”.

Забраната не се отнася за автомобили със специален режим на движение при изпълнение на служебните им задължения, снегопочистващите машини и моторни превозни средства, използвани за поддържане на терените, както и за автомобили, снабдени с пропуски, издадени от кмета на Община Ловеч за определеното в пропуска място и време.

2. (изм. с решение № 493/12.09.2017 г., в сила от 02.10.2017 г.)  движението, спирането и паркирането на всички видове моторни превозни средства по зелени и цветни площи.

 

Друга доста честа срещана разпоредба, която е била нарушавана, е тази на чл. 41.

С чл. 41 се забранява :

Забранява се:

1. Движението на ППСЖТ без регистрация на територията на Община Ловеч.

2. Движението на ППСЖТ на територията на град Ловеч, с изключение на кварталите „Гозница” и „Продимчец”, което се обозначава със съответните пътни знаци.

3.  Движение на ППСЖТ, необорудвани с престилки за отпадъци.

4.  Движение на ППСЖТ без светлоотразители.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч