Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Проведе се обучение за превенция на отпадането от училище

За поредна година на 21-23 октомври 2019 г. Местната  комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)  организира тридневно обучение. Участваха педагогически специалисти и психолози от училищата в Община Ловеч, членове на МКБППМН, педагози и социални работници от ЦНСТДБУ гр. Ловеч.
Практическият семинар се проведе от фирма „РААБЕ България  ЕООД“  гр. София на тема: „Педагогически стратегии за превенция на отпадането от училище. Ефективни техники за работа с ученици, застрашени от отпадане“.
В обучението взеха участие 22  участника, на които ще бъдат издадени сертификати с кредит.