Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ÐÐРÐÐ Ð ÐРÐÐÐРЪÐÐ ÐЪРÐРЪÐÐРС ÐРÐÐÐТÐРÐТЯÐÐÐÐТРРÐÐРÐÐÐЧÐÐÐÐÐТРÐРРÐÐÐРÐСТРÐÐÐÐÐÐТРÐÐ ÐÐРÐÐÐÐÐРУС Ð ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ

Във връзка с констатирани случаи на заболели от коронавирус в България и с цел предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, Община Ловеч, след заседание на  Общинския оперативен щаб,  въвежда следните мерки и ограничения и прави следните препоръки, считано от 09.03.2020 година:

 

 1. В системата на образованието - в училищата,  детските градини и общежитията на Община Ловеч:

- детските градини и училища да работят със завишен сутрешен филтър на входа за недопускане на заболели и наблюдение на децата и учениците;

- да бъде извършвана допълнителна дезинфекция на помещенията - четирикратна, коридорите и санитарните възли с дезинфекциращи препарати и осигурени измиващи и дезинфекциращи такива в санитарните помещения;

- да бъдат проведени беседи от медицинските лица с децата и учениците за повишаване тяхната информираност и повишаване на вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.

 1. В системата на здравеопазването и социалните грижи - в домовете за стари хора, центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища и детските ясли:

- да бъде извършвано ежедневно наблюдение на състоянието на децата и потребителите на услугите и настанените в съответните заведения;

- детските ясли да работят със завишен сутрешен филтър на входа за недопускане на заболели и наблюдение на децата;

- забраняват се посещенията на близки и външни лица в домовете за стари хора;

- да бъде извършвана допълнителна дезинфекция на помещенията-четирикратна, коридорите и санитарните възли с дезинфекциращи препарати и осигурени измиващи и дезинфекциращи такива в санитарните помещения;

- да бъдат проведени беседи от медицинските лица на настанените в социалните заведения за повишаване на тяхната информираност и повишаване на вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването;

- директорите и управителите на социалните заведения, в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня да не допускат на работа служители, проявяващи симптоми на респираторни заболявания;

- забранява се събирането на хора и провеждане на организирани мероприятия  в клубовете на инвалида на територията на общината до отшумяване на заболяването.

 1. В културните институти - читалища, музей, библиотека, галерия, театър, клуб на културните дейци и др.:

- да бъде преустановено провеждането на масови мероприятия и да бъдат предприети мерки за допълнителна дезинфекция на помещенията.

 1. В сградата на общинска администрация и административните сгради на кметствата, особено в центровете за работа с граждани:

- да бъдат предприети мерки за допълнителна дезинфекция – четирикратна и осигурени измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните помещения.

 1. Община Ловеч отменя обявените масови мероприятия и събития:

- от календара на културните събития;

- от календара на спортните събития;

- организираните пролетни почиствания по квартали, райони и населени места;

- отлага старта на резервирането на обекти за пролетния празник „Цветница“;

- ограничава провеждането на традиционния пазарен ден в сряда, до отшумяване на заболяването;

- ограничава командировките на служители на общината за участие в обучения, курсове, семинари и др. пътувания, освен при изключителна необходимост;

- приканва физическите и юридическите лица според техните възможности да ползват електронните административни услуги, предоставяни от общинска администрация.

- приканва физическите и юридическите лица заплащат своите данъци и такси по електронен път.

 1. Община Ловеч предприема допълнителни мерки за повишаване бдителността при осигуряване на пропускателния режим в сградата на общинска администрация, задължителен и за ползвателите на офиси на четвърти етаж. Препоръчва повишаване на бдителността при осъществяване на пропускателния режим във всички сгради, в които се осъществяват публични услуги.
 2. Кметовете на кметства и кметски наместници и служителите на социалния патронаж:

- да извършват ежедневно наблюдение на уязвимите групи – възрастни, болни, самотно живеещи и хора в тежко социално положение за евентуални признаци на тежки респираторни заболявания;

- да информират по подходящ начин населението и повишат вниманието към мерките за предотвратяване и ограничаване на разпространението на заболяването.

 1. Задължава фирмите, извършващи обществен превоз на пътници и таксиметров превоз, да предприемат мерки за допълнителна дезинфекция на превозните средства.
 2. Препоръчва на собствениците на търговски обекти, банки и центрове за работа с клиенти:

- да предприемат мерки за допълнителна дезинфекция на търговските обекти;

- да повишат хигиенните изисквания към персонала при извършване на търговия на открито.

 1.  Препоръчва на собствениците хотели, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения:

- да предприемат мерки за допълнителна дезинфекция в обектите;

- да повишат хигиенните изисквания към персонала;

- да осигурят  измиващи и дезинфекциращи препарати в санитарните възли.

 1. Общинският оперативен щаб приканва гражданите на общината да спазват разпоредбите на компетентните държавни, общински и здравни органи, препоръчва ограничаване на социалните контакти и посещения в административни сгради, да следят обстановката в страната, по възможност да ограничат пътуванията до районите с констатирани случаи на заболели от коронавирус, да спазват лична хигиена и при необходимост да се обадят на денонощни телефони за подаване на сигнали на Община Ловеч 0884215092, 068 601276 и 068 688 396. Здравно неосигурени лица или лица без избран общопрактикуващ лекар могат да потърсят помощ на тел. 112 или на РЗИ на телефони 068 699428 и 068 699436.
 2.  Отдел „Контрол и сигурност“  да съдейства на органите на МВР и другите компетентни органи при възникнали проблеми.
 3.  „ЕКО“ ЕАД да извършва  периодично дезинфекция на спирките на градския транспорт.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч