Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност във връзка с жътвена кампания 2022 г.

ÐеÑки за оÑигÑÑÑване на пожаÑна безопаÑноÑÑ Ð²Ñв вÑÑзка Ñ Ð¶ÑÑвена ÐºÐ°Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ 2022 г.

Жътвата на житните култури, засети на територията на област Ловеч започна.  Служителите на РДПБЗН – Ловеч  са създали организация и ще извършват проверки на техниката, която участва в жътвената кампания през 2022 г.

Най-често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската техника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. Данните сочат, че това се случва както умишлено, така и заради безотговорно човешко поведение – например хвърляне на неизгасени цигари, боравене с открит огън и т.н. Независимо от мерките, които се предприемат за предотвратяване на пожари, основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички граждани. Огнеборците се обръщат към кметовете на населени места, собствениците и ползватели на земеделски земи, ръководителите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата, да бъдат бдителни и да спазват противопожарните правила.
Ето и някои от тях:


– Особена е отговорността за недопускането на пожари на собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.


– За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.


– При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.


– Абсолютно е забранено изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи.


– Не трябва да се използва открит огън най-малко на 50 м от посевите, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и  складиране на фуража. Да не се пали огън на открито във ветровито време.


– Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки;


– Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места;


– Спазвайте предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;


– За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за „Пожарна безопасност и защита на населението” на единния номер за спешни повиквания – 112.


        На стопаните, съхраняващи груб фураж, се припомня че:


– Складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради (основно и допълващо застрояване) и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти;


– Около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализована или негорима ивици с ширина най-малко 3 метра;


– Забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности, газове, и други подобни комуникации.

При нарушаване на противопожарните правила се носи административно-наказателна отговорност по Закона на Министерството на вътрешните работи.

Паленето на стърнища е забранено и се санкционира съгласно Закона за опазване на земеделските земи. Изгарянето на стърнища е нарушение на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие. Спазването на изискванията за кръстосано съответствие е задължително условие, за да могат земеделските стопани да получат пълния размер на директните си плащания. Съгласно изискванията на европейското законодателство санкцията при неизпълнение на стандартите за добро земеделско и екологично състояние може да се достигне до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител