Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Много идеи при обсъждането на план-сметката за разходи за чистота през 2018 г.

Ðного идеи пÑи обÑÑжданеÑо на план-ÑмеÑкаÑа за ÑазÑоди за ÑиÑÑоÑа пÑез 2018 г.

Близо два часа продължи и с много идеи и предложения премина общественото обсъждане на план-сметката за разходите през 2018 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в гр. Ловеч и 34-те населени места. Обсъждането се проведе на 8 декември вечерта в залата на Общински съвет - Ловеч.
Цялото ръководство на Община Ловеч в лицето на кмета Корнелия Маринова и тримата заместник-кметове дадоха началото на разговора по тази актуална и доста сложна материя. Включиха се и общински съветници, представители от съответните дирекции в администрацията, група граждани.
Прочетено беше единственото писмено предложение на Емилия Герганова. Дискусията се водеше от зам.-кмета Цветан Георгиев, който отговаряше на повечето въпроси. Докладът по план-сметката бе представен от старши експерт "Околна среда" Георги Нинов.
Необходимите разходи за осъществяване на дейностите, посочени в чл.66, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗМДТ за Община Ловеч, са  в размер на 3 376 586 лева с ДДС. Сумата за необходимите средства за 2018г. е образувана, като реално необходимите средства 4 058 189 лв. са намалени с прогнозен преходен остатък от 2017г. в размер на 681 604 лв. с ДДС.
Необходимите средства за услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване“ са 1 144 063 лв. с ДДС, образувани от реално необходимите средства от 1 375 006 лв. с ДДС, намалени с прогнозен преходен остатък 209 368 лв. Те са разпределени за дейностите за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други и за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин.
При разработването на план-сметката са оптимизирани всички средства за разходи в съответствие с чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси принципи за определяне размера на таксата за битови отпадъци:
1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата.
2. Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество.
3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на такса битови отпадъци.
Предвиждат се значителни средства за закупуване на нова сметоизвозваща техника, реализация на Регионална система за управление на отпадъците, доизграждане на клетка №3 на РДНО – Ловеч, както и ремонт на техническата инфраструктура на депото.
Разговорът между администрацията и гражданите бе съдържателен, с много въпроси и предложения, като всички имаха идеи как да се подобри нивото на чистота в населените места. Имаше предложения за по-точна калкулация на услугата, намаляване на цената, да се завишат контролирането и глобите, да стане почистването "бюджетна дейност", да се приеме специална наредба и прочие.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч