Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Мотивация на персонала в условията на дефицит на кадри и конкурентна среда

        На 21 май в Ловеч се проведе поредното обучение на професионалистите по здравни грижи, работещи в Многопрофилна болница за активно лечение - Ловеч,  детските ясли, здравните кабинети на училищата, детските градини, обединените детски заведения и социалните услуги на територията на общината. В обучението се включиха и медицински специалисти от други общини на област Ловеч, работещи в ДПБ Карлуково и болницата в Тетевен.

       Темата на обучението „Мотивация на персонала в условията на дефицит на кадри и конкурентна среда“, беше актуална и по интригуващ начин за всички беше презентирана от лектора Макрета Драганова – Доцент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“ към Медицински университет – Плевен. Доц. Драганова е преподавател в бакалавърски и магистърски програми на специалност „Управление на здравните грижи“ по дисциплините: Управление на времето, Управление на здравните грижи, Здравни проекти, Методика на обучението по практика по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, История на здравеопазването и здравните грижи. Преподавател е по специалностите „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ по дисциплината „Долекарска помощ“. Има научна дейност с издадени над 60 заглавия.

            В постоянно развиваща се Европа непрекъснато се повишава предлагането на продължаващо професионално обучение в областта на здравните грижи. Необходимо е това обучение да стане достъпно за по-широк кръг медицински специалисти. В нашият град, това е традиция от 5 години насам. Обученията се организират от председателят на Регионалната колегия на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи Ловеч - г-жа Мимоза Кирова, като то е форма на продължаващо обучение на медицинските специалисти, членуващи в Асоциацията.

Целта на обучението в Ловеч, бе надграждане на знанията и уменията на медицинските специалисти за по-качествена работа в условията на дефицит на кадри и конкурентна среда.

На обучението се разискваха взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в ежедневната им работа. Обсъди се и проблема с недостатъчният брой медицински специалисти, който е характерен за много страни, както в Европа така и в световен мащаб. В България след 1990 г. процесът на намаляване на професионалистите по здравни грижи се развива с много по-ускорени темпове. Причините са  редица реформи в системата на здравеопазване, включващи масово съкращаване на специалисти по здравни грижи от лечебните заведения за болнична и извънболничната помощ, грешно разбрана  „икономическа ефективност” на здравните услуги и автоматичното пренасяне на принципите на пазарната икономика в здравеопазването, които очертават основните проблеми в системата. В условията на неособено стабилни социално-икономически параметри, като доходи, жизнено равнище, заетост и лошата здравна и демографска характеристика на населението, се очаква нуждите от здравни грижи непрекъснато да нарастват, което предполага да има и все повече  специалисти по здравни грижи в системата.

      Успехът на продължаващото образование може да бъде реално постижим ако всички медицински специалисти осъзнаят, че индивидуалната мотивация и обучението са взаимно свързани. В определена степен мотивацията предопределя успеха в учебния процес, а от друга страна доброто планиране, организация и провеждане на този процес, разнообразието в обхвата на изпълняваните задачи оказва влияние върху степента на мотивацията.

       Продължаващото обучение осъвременява и усъвършенства професионалните възможности в съответствие с новите изисквания на здравната система. Целта на обученията на медицинските специалисти е те да придобият все повече знания и умения в различни тематични области за по-качествено предлагане на здравните грижи, а освен това да получат обща кредитна оценка, съответстваща на сертификационния курс.

След провеждане на курса, медицинските специалисти, присъствали на обучението ще получат кредитни точки и удостоверения, което до определена степен е и гаранция, че хората работещи в сферата на здравеопазването в Ловеч предлагат качествени здравни грижи.

      До настоящият момент в нашият град са проведени общо 7 продължаващи обучения, организирани от РК на БАПЗГ - Ловеч на различни теми свързани с качеството на предлаганите здравни грижи, професионалният стрес и актуални проблеми в здравеопазването, като до края на 2016 г. се предвижда още едно обучение.