Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

НА РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ СЕ ПРЕДСТАВИ ПОДГОТОВКАТА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, СВЪРЗАНО ПОДМЯНАТА НА ТОПЛОУРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ В ДОМАКИНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

ÐРРÐÐÐТÐРСРÐЩРС ÐÐÐТÐÐÐТРРÐÐÐТСÐÐТРÐÐÐÐСТÐÐЦРСРÐРÐÐСТÐÐÐ ÐÐÐÐÐТÐÐÐÐТРÐÐ ÐРÐÐÐТÐÐТРÐРÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ, СÐЪРÐÐÐÐ ÐÐÐÐЯÐÐТРÐРТÐÐÐÐУРÐÐÐ ÐРТÐЪРÐÐ ÐÐРÐÐРС ÐÐÐÐÐÐÐЧÐÐ ÐÐТÐРÐÐТÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÐСТÐÐ ÐРТÐРÐТÐРÐЯТРÐÐ ÐÐЩÐÐÐТÐ

Първата работна среща за 2023 година с кметовете на кметства и кметските наместници се проведе на 20 януари в приемната „Барокова къща“ на Общината, с участието на заместник-кмета Даниел Колев, секретаря на Община Ловеч Даниела Цанова, инж. Тони Паричев, директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване", главен експерт „Околна среда" Надежда Димитрова и др. експерти.

Основен акцент в дневния ред на работната среща бе представянето на предстоящия проект, който ще се разработи от Община Ловеч, свързан с безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с екологични устройства.

Г-н Даниел Колев, заместник-кмет на Община Ловеч сподели с присъстващите, че Министерството на околната среда и водите определи Община Ловеч за бенефициент по Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Приоритет 5 „Въздух”, по мярката, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в домакинства на територията на общината.

В тази връзка Община Ловеч стартира подготовката на проектното предложение по цитираната мярка, с което Община Ловеч ще кандидатства през 2023 г., след отваряне на процедурата. Максимално допустимата стойност е до 26.24 милиона лева, а срокът за изпълнение – 65 месеца, 60 от които са за физическо изпълнение.

Мярката е насочена само към домакинства, които се отопляват на твърдо гориво – дърва и/или въглища. 

Основна дейност е подмяната на топлоуредите на твърдо гориво с алтернативни топлоуреди по избор на домакинствата: термопомпи; климатици клас А++; котли и камини на пелети или дървен чипс.

Новите екологични и енергоспестяващи уреди ще бъдат безплатни за домакинствата. Отоплителните уреди на твърдо гориво от домакинствата ще бъдат предадени безвъзмездно на община Ловеч за рециклиране в рамките на проекта.

Получилите домакинства безплатни енергоспестяващи уреди е необходимо да ги използват минимум три години и да допускат служители на Общината, които да извършват проверки във връзка с изпълнението на дейностите по проекта.

За подмяна на топлоуреди на твърдо гориво с екологични ще могат  да кандидатстват домакинства от всички населени места на територията на община Ловеч.

Първата стъпка за разработване на проектното предложение на Община Ловеч е социологическо проучване на нагласите на жителите на общината за подмяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи.

Социологическото проучване вече е възложено и се извършва сред 800 домакинства от „Изследователски център Тренд” ООД, гр. София. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и ще послужат за определяне параметрите на проекта при разработването му.

Кметовете на кметства и кметските наместници на населените места на територията на Община Ловеч споделиха, че хората проявяват определен интерес към предстоящия проект. Тяхното очакване е да получават актуална информация за всеки етап от дейностите на проекта от Общината.

На работната среща бяха обсъдени и конкретни проблеми в населените места, свързани с електрозахранването, нерегламентираните сметища и предстоящото пролетно почистване. Споделено бе задоволство от предоставянето на големи контейнери, в които да се събират строителни и едрогабаритни отпадъци в населените места по определен график. Направено бе предложение при възможност да се актуализира графика и контейнерите да са на разположение в селата в дните, от които да има поне една събота и неделя.

Ръководството на Община Ловеч провежда работните срещи с кметовете на кметства и кметските наместници регулярно. На тях се разглеждат актуални проблеми, които засягат пряко населението и се набелязват мерки за тяхното решаване.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч