Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Наблюдава се трайна тенденция към подобряване чистотата на въздуха в Община Ловеч

Трайна тенденция към подобряване чистотата на въздуха се наблюдава на територията на Община Ловеч, съобщи на 4 януари кметът Корнелия Маринова.

Например през 2014 година е имало пет месеца - януари, февруари, октомври, ноември и декември (общо150 дни) с надвишено стойности ниво на фини прахови частици  (ФПЧ 52.94 mg/m3). По принцип тези стойности трябва да са под 50 mg/m3.

Трябва да се знае, че ако през една година има повече от 35 дни с надвишени стойности, това означава, че градът е извън нормата.

За сравнение през 2018 година няма нито един месец с надвишено ниво на запрашеност, като концентрацията се движи с рамките средно 29.43 mg/m3.

С цел да се намали негативния ефект на ФПЧ, Община Ловеч изпълнява специална програма. С Решение №374 от 29 март 2017г. на Общински съвет Ловеч беше одобрена актуализацията на „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на нормите за (КАВ) по показател фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на град Ловеч, с план за действие за периода 2016 - 2020 година". В нея за залегнали и се изпълняват следните мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух:

Изпълнение на мерки за енергийната ефективност на сгради /жилищни и обществени/ - саниране, придружено с провеждане на информационни кампании за ефекта от санирането на сградите.

Съвместен контрол с РИОСВ на емисиите от неподвижни източници, при получени жалби и сигнали.

Измиване на улиците с най-високо ниво на запрашеност, след края на зимния сезон.

Метене с оросяване на всички улици от централната регулация и най-натоварените основни улици.

Реконструкция и основен ремонт на уличната мрежа, както и продължаване на пътната мрежа (своевременно извършване на ремонтни работи) и поддържане на техническа изправност на настилките на уличната мрежа.

Оптимизиране на зимното снегопочистване - замяна на пясъка със специализирани препарати за третиране на снежната покривка.

Изготвяне на графици и контрол за изпълнението им за поддържане чистотата на местата за обществено ползване, чрез миене, метене, сметосъбиране и сметоизвозване.

Дейности по поддържане на зелените площи (затревяване, поливане, засаждане па цветя), засаждане на дървесна и храстова растителност

Контрол върху използване на общински площи при строителни и ремонтни дейности и Контрол на изхвърлянето на строителни отпадъци при ремонтни дейности с оглед избягването на формиране на нерегламентирани сметища.

С изпълнение на Програмата е постигнатото намаляване на броя превишавания на среднодневните норми с над 220%. През 2016 г. и 2017 са регистрирани съответно 39 и 41 превишения на пределните стойности за среднодневни норми, докато през 2015г. те са 86.

С радост можем да отбележим, че през 2018г. гр. Ловеч покрива всички изисквания разписани в закона за чистотата на атмосферният въздух, като не са превишени пределните стойности по показател среднодневни норми. (30 дни с превишени стойности при допустими 35дни).