Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Национална конференция „По-близка Европа“ ще се проведе на 30 ноември

ÐаÑионална конÑеÑенÑÐ¸Ñ âÐо-близка ÐвÑопаâ Ñе Ñе пÑоведе на 30 ноемвÑи

На 30 ноември 2021 г., от 10:30 ч., ще се проведена национална конференция, като заключително събитие по проект „ПО-БЛИЗКА ЕВРОПА: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, изпълняван на територията на община Ловеч от бенефициент Сдружение „АСОРИ“, в партньорство с Асоциация на Българските Градове и Региони – АБГР и община Ловеч.

Конференцията ще се проведе онлайн, с отворен достъп, давайки възможност за включване на  всички заинтересовани организации и граждани и ще представи постигнатите резултати и създадената социална иновация в изпълнение на проектните дейности.

Линк за достъп до събитието:

https://bit.ly/CloserEurope

По време на събитието Асоциацията на Дунавските общини и чуждестранни организации, изпълняващи сходни проекти, ще представят успешни практики за включване на гражданите в политиките на сближаване на ЕС.

Форумът предвижда отворена дискусия за възможното прилагане на различни европейски граждански инициативи в българските общини.

Представители на Асоциацията на българските градове и региони - 55 общини от цялата страна, са поканени за участие в събитието.

Основните дейности по проект „По близка Европа – отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, изпълнени досега са:

●         Реализирано проучване за информираността на гражданите относно политиката на сближаване на Европейския съюз, с фокус върху бъдещи инициативи за финансиране от ЕСФ (Европейски Социален Фонд) и КФ (Кохезионен Фонд), насочени към опазване на околната среда, подобряване на транспортната свързаност и интегрираното развитие с други общини в България и готовността на гражданите да се включат в реализирането им;

●         Изградена онлайн платформата Lovech Lab Open Space, за отворен дебат, предложения и действия, целящи да повишат гражданското участие в  прилагане на политиките за регионално развитие на ЕС.

 

●         Анализирани и приоритизирани проблеми за решаване на територията на община Ловеч, отразени на интерактивна карта на местните предизвикателства, качена на платформата Lovech Lab Open Space (www.lovechlab.eu)

●         Обявена публична покана за набиране на граждански инициативи през отворената платформа Lovech Lab Open Space, с цел осигуряване на чиста природна среда за отдих и туризъм и облагородяване на малките населени места в община Ловеч. По поканата бяха подадени 19 предложения, от които 6 са финансирани с проектни средства, а останалите инициативи – с общински средства, поставящи началото на общински Фонд за подпомагане на граждански инициативи за опазване на околната среда.

Проект „ПО-БЛИЗКА ЕВРОПА: Отворена платформа за граждански инициативи - CEOPCI“, споразумение за безвъзмездна помощ за действие с множество бенефициенти за Политиката на Сближаване № 2020CE16BAT116 се финансира от ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, чрез ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛНА И ГРАДСКА ПОЛИТИКА, по Изграждане на административен капацитет и програма Изпълнение II, Подкрепа за участието на гражданите в прилагането на Политиката на Сближаване.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж