Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

НОИ спря приема на хартиени заявления за преизчисляване на пенсиите

НОИ- Ловеч временно спря от 24 март  приема на хартиени заявления за преизчисляване на пенсиите от работещи пенсионери. Това става ясно от писмо на директора на Териториалното поделение Боян Боянов. Ето и съобщението, което е изпратено до кмета на Община Ловеч.

ОТНОСНО: Закона за мерките и действията по време на извънредното положеше, решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.)

1.         На основание § 7 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията яо време на извънредното положение, считано от 24.03.2020 г. се преустановява приемът на хартиен носител в приемните на Националния осигурителен институт на заявления за преизчисляване на лични пенсии, свързани е трудова дейност с придобит след пенсионирането осигурителен стаж и/или доход.

Пенсиите на работещите пенсионери, които не са подали заявление, ще бъдат преизчислени служебно от НОИ.

2.         С измененията посочени § 5 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, считано от 24.03.2020 г. е променен начина на подаването на документи, свързани е паричните обезщетения за безработица. Същите ще се подават на хартиен носител, в дирекциите „Бюро по труда" (ДБТ). В НОИ ще се приемат само документи, подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт. Подадените на хартиен носител в ДБТ документи, заедно е приложенията към тях, ще бъдат изпращани в териториалните поделения на НОИ от съответното ДБТ чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) или чрез Системата за сигурно електронно връчване (ОСЕВ) в края на всеки работен ден, но не по-късно от 3 дни от приемането им.

3.         Подаването с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран подпис (КЕП) се извършва на адрес https://wwwjioi.bg/; секция Е - административни услуги се избира желаното ТП на НОИ за безработица.