Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Нова социална услуга в Ловеч осигурява достоен живот на лица с психични разстройства

Ðова ÑоÑиална ÑÑлÑга в ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾ÑигÑÑÑва доÑÑоен Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñ Ð½Ð° лиÑа Ñ Ð¿ÑиÑиÑни ÑазÑÑÑойÑÑва

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова на 10.01.2022 г. подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ административен договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.090-0018-С01 за изпълнение на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“, процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

Проектът е на стойност 272 000 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ в размер на 231 200 лв. Периодът за изпълнение на проекта е 16 месеца, считано от 01.02.2022 година.

Основните дейности са: подбор и назначаване на персонал, изготвяне на вътрешни правила за дейността на услугата и преместване на потребителите; доставка на обзавеждане и оборудване; създаване на Център за грижа за лица с психични разстройства и предоставяне на услугата.

В рамките на проекта в Ловеч ще се разкрие нова социална услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с капацитет 15 места. За целта вече е изградена подходяща инфраструктура по друг проект, реализиран от Община Ловеч, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Преустроената, оборудвана и обзаведена сграда се намира в двора на Държавна психиатрична болница – Ловеч.

Предвижда се разкриване на 12 щатни бройки, разпределени в следните длъжности: 1 управител, 1 социален работник, 1 трудотерапевт, 2 медицински сестри, 6 санитари, 1 огняр/поддръжка. Числеността на персонала е съобразена с броя и специфичните потребности на потребителите, на които ще се предоставя 24-часова грижа.

Потребителите ще бъдат изведени от специализирани институции и Държавни психиатрични болници, както и лица от общността, чакащи за настаняване, определени от Агенция за социално подпомагане, след направена оценка на потребностите и изготвен индивидуален план на лицата в рамките на изпълнявания от Агенцията проект по процедура BG05M9OP001-2.038 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания” - Етап 1.

Целта на проекта е да се създаде възможност за независим и достоен живот на лица с психични разстройства чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.

Проектът ще се изпълнява в асоциирано партньорство с Министерство на здравеопазването, Държавна психиатрична болница – Ловеч и Държавни психиатрични болници.

Община Ловеч, пресцентър

10.01.2022 г.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия