Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

ÐÐРЪЩÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐЩÐÐÐ ÐÐÐÐЧ ÐÐ ÐРÐÐÐÐÐÐРÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐЯ

Уважаеми дами и господа,

Предстои произвеждането на насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6.11.2016 година.

Съгласно чл.175 от ИК и от I, т.1 на Решение № 3565- ПВР/21.09.2016 г. на ЦИК, Предизборната кампания за произвеждането на насрочените за 06.11.2016 година, избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум се открива на 7 октомври 2016 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 4 ноември 2016 г.

Със заповеди № 1538 и № 1539 от 29.09.2016 год. на Кмета на Община Ловеч са определени местата за провеждане на предизборни мероприятия на открито, закрито и са определени местата за поставяне на предизборна агитация.

С оглед създаване на по-добър ред по време на предизборната кампания Ви предлагаме:

 1. Партиите, коалициите и инициативните комитети да заявяват предизборните си мероприятия в Центъра за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/ в община Ловеч. На сайта на Община Ловеч www.lovech.bg, е публикуван формуляр за уведомление.
 2. Ежедневно до 10.00 часа през периода от 7 октомври до 4 ноември 2016 г. ще се актуализира обобщения график на мероприятията. Същият ще бъде обявяван в сайта на Община Ловеч www.lovech.bg, на таблото в ЦУИГ в Община Ловеч и изпращан на РУ на МВР Ловеч за осигуряване на обществения ред по време на мероприятията.
 3. Графикът на предизборните мероприятия ще се прави при спазване на принципа „първи по време е първи по място", т.е. ако има съвпадение на планирани мероприятия от два и повече заявители, ще се прилага закона, като ще се удовлетворява искането на първия.
 4. За ползването на местата публична или частна общинска собственост за предизборни прояви на открито и закрито се заплаща цена, определена с чл. 54, ал. 10, т. 1, т. 2 и т. 3, буква „б" и буква „в" от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч в ЦУИГ на Община Ловеч.
 5. При необходима промяна в представения график на отделните организатори на базата на договореност между тях, следва да бъде своевременно представено в общината и заведено в ЦУИГ писмено копие от договореността.
 6. Със заповед № 1538 от 29.09.2016 год. на Кмета на Община Ловеч е Забранено,
 • предизборната агитация в общинските учреждения, институциите, общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала.
 • лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не може да провеждат предизборна агитация на работните си места.
 • използването на общинския транспорт за предизборна агитация.
 • използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
 • унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.

В същата заповед е определено, че:

 • По решение на РИК Ловеч кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи, следва да премахват или изземват агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на Изборния кодекс. Премахването и изземването на такива материали в изборния ден може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
 • Партиите, коалициите и инициативните комитети, в 7-дневен срок след изборния ден /13 ноември 2016 г./ съгласно чл.186, ал.3 от ИК и т. 25 от Решение № 3565-ПВР/21.09.2016 г. на ЦИК, следва да премахнат поставените от тях агитационни материали. При неизпълнение на задълженията по т. 8 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, се налага глоба от 1 000 до 5 000 лв. съгласно разпоредбата на чл. 472 от ИК.

Призоваваме партиите, коалициите и инициативните комитети за толерантна предизборна кампания.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч