Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч обявява правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар за 2019 г.

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾Ð±ÑвÑва пÑавила за ÑазÑабоÑване и ÑинанÑиÑане на ÑÑбиÑÐ¸Ñ Ð¸ дейноÑÑи Ð¾Ñ ÐÑлÑÑÑÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°Ð»ÐµÐ½Ð´Ð°Ñ Ð·Ð° 2019 г.

Община Ловеч обяви правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния си календар. Правилата определят условията, редът и критериите за включване и финансиране на събития и дейности на конкурсен принцип.

     За финансиране може да кандидатстват културни институти, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата, читалища, регистрирани в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения съгласно Закона за народните читалища и учебни заведения от община Ловеч.

     За финансиране на събитията и дейностите по Правилата кандидатите подават до кмета заявление, формуляр за кандидатстване, описание на проекта и подробен бюджет. Проектните предложения за следващата календарна година ще се приемат до 30 септември на текущата. Те се оценяват от комисия, назначена от кмета, в която влизат представители на общинската администрация, на постоянната комисия, отговаряща за култура в общинския съвет, а при необходимост се привличат като консултанти творци и представители на културните институти, читалища и училища. Комисията класира проектите и определя кои от тях да бъдат включени и финансирани от Културния календар.

        Правилата определят целите, принципите и приоритетите на Културния календар на община Ловеч. Главните приоритети са популяризиране на културното наследство, насърчаване и стимулиране създаването на привлекателни културни продукти, подкрепа за развитие на изкуствата и на любителското творчество.

     Календарът на културните събития на община Ловеч реализира и подкрепя събития с местна значимост, с национално и международно значение, както и културни прояви, посветени на важни годишнини, национални, официални и традиционни празници, юбилеи на културни институти, художествени състави и личности.

    Сумата за финансиране/дофинансиране на едно проектно предложение, която Община Ловеч отпуска, ще е в размер до 2000.00 лв.

Виж прикачените файлове

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч