Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч организира начална пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“


 

ПОКАНА

за начална пресконференция

 

Община Ловеч Ви кани да присъствате на начална пресконференция по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1“, Договор БФП № BG16RFOP001-1.020-0005-С01/20.03.2018 г., финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Събитието ще се проведе на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч, Община Ловеч – ет. 2, ул. „Търговска“ № 22, гр. Ловеч.

 

Обща стойност на проекта:   1 296 210,72 лв.,

от които

Европейско финансиране:      1 101 779,12 лв.

Национално съфинансиране:    194 431,60 лв.

 

Продължителност на проекта:  16 месеца от 20.03.2018 г. до 20.07.2019 г.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 година.   ДБФП №BG16RFOP001-1.020-0005-C01