Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч открива процедура за стипендията „Академик Димитър Мишев“

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾ÑкÑива пÑоÑедÑÑа за ÑÑипендиÑÑа âÐкадемик ÐимиÑÑÑ ÐиÑевâ

Община Ловеч оповестява ежегодната Процедура за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“ за новата академична учебна година. Право на кандидатстване за стипендията имат ловешки ученици с постоянен и/или настоящ адрес в Община Ловеч, записани или обучаващи се като студенти редовно обучение, които не са прекъсвали образованието си в български висши училища в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката.

Кандидатите трябва да са постигнали:

  1. среден успех не по-нисък от отличен 5,50 от Дипломата за средно образование – за новозаписаните в І-ви курс на съответното българско висше училище;
  2. среден успех не по-нисък от много добър 5,00 от двата семестъра на изминалата академична учебна година – за студентите.

Срокът за подаване на документите в Община Ловеч е всеки работен ден от 1-ви до 31-ви август на всяка година.

Процедурата се провежда в периода от 1-ви до 15-ти септември.

Стипендията е в размер на 1000 лв. и се отпуска от 1-ви октомври, като се изплаща на две равни части по банков път по сметка на стипендианта.  

Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

  1. Заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч за получаване на сти­пендията – формуляр по образец на Община Ловеч (Приложения № 1 от Правила за провеждане на процедура за определяне на получателя на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“);
  2. Копие от Диплома за средно образование или Уверение от висшето училище за успеха от двата семестъра на изминалата академична учебна година;
  3. Уверение от висшето училище, че лицето е записано за първи семестър на новата академична учебна година;
  4. Копия от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и/или международни форуми в областта на физиката, астрономията, електрониката, автоматизацията и електротехниката;
  5. Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч – формуляр по образец на Община Ловеч (Приложение № 2 на Община Ловеч), който се попълва от лицето при подаване на документите.

За получаване на втората част от сумата, стипендианта представя Заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч (Приложения № 2 от Правила за провеждане на процедура за определяне на получателя на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“), с приложено Уверение от висшето училище за успеха от първия семестър за съответната академична учебна година.

Документите се подават лично или от упълномощен за това представител в деловодството, в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, 5500 гр. Ловеч.

Димитър Николов Мишев (1933-2003) е роден в гр. Ловеч. Той е български радиоинженер, професор, доктор на техническите науки, академик на БАН. Провъзгласен е за Почетен гражданин на Ловеч от 11 май 1999 г. „За принос в развитието на града“.

По-подробна информация и документите за кандидатстване се намират на сайта на Община Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/spetsialna-stipendiya-akad-dimitar-mishev

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия