Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч открива процедура за стипендията „Академик Димитър Мишев“

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¾ÑкÑива пÑоÑедÑÑа за ÑÑипендиÑÑа âÐкадемик ÐимиÑÑÑ ÐиÑевâ

Община Ловеч оповестява ежегодната Процедура за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“ за новата академична учебна година 2023 - 2024. Право на кандидатстване за стипендията имат ловешки ученици с постоянен и/или настоящ адрес в Община Ловеч, записани или обучаващи се като студенти редовно обучение, които не са прекъсвали образованието си в български висши училища в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката.

Кандидатите трябва да са постигнали:

1.среден успех не по-нисък от отличен 5,50 от Дипломата за средно образование – за новозаписаните в І-ви курс на съответното българско висше училище;

2.среден успех не по-нисък от много добър 5,00 от двата семестъра на изминалата академична учебна година – за студентите.

Срокът за подаване на документите в Община Ловеч е всеки работен ден от 1-ви до 31-ви август на всяка година.

Процедурата се провежда в периода от 1-ви до 15-ти септември.

Стипендията е в размер на 1000 лв. и се отпуска от 1-ви октомври, като се изплаща на две равни части по банков път по сметка на стипендианта.  

Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

1.Заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч за получаване на сти­пендията – формуляр по образец на Община Ловеч (Приложения № 1 от Правила за провеждане на процедура за определяне на получателя на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“);

2.Копие от Диплома за средно образование или Уверение от висшето училище за успеха от двата семестъра на изминалата академична учебна година;

3.Уверение от висшето училище, че лицето е записано за първи семестър на новата академична учебна година;

4.Копия от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и/или международни форуми в областта на физиката, астрономията, електрониката, автоматизацията и електротехниката;

5.Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч – формуляр по образец на Община Ловеч (Приложение № 2 на Община Ловеч), който се попълва от лицето при подаване на документите.

За получаване на втората част от сумата, стипендианта представя Заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч (Приложения № 2 от Правила за провеждане на процедура за определяне на получателя на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“), с приложено Уверение от висшето училище за успеха от първия семестър за съответната академична учебна година.

Документите се подават лично или от упълномощен за това представител в деловодството, в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, 5500 гр. Ловеч.

Димитър Николов Мишев (1933-2003) е роден в гр. Ловеч. Той е български радиоинженер, професор, доктор на техническите науки, академик на БАН. Провъзгласен е за Почетен гражданин на Ловеч от 11 май 1999 г. „За принос в развитието на града“.

По-подробна информация и документите за кандидатстване се намират на сайта на Община Ловеч: https://www.lovech.bg/bg/spetsialna-stipendiya-akad-dimitar-mishev

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител