Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч подписа договор за изпълнение на СМР – подмяна на уличното осветление в гр. Ловеч и с. Дойренци

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸Ñа Ð´Ð¾Ð³Ð¾Ð²Ð¾Ñ Ð·Ð° изпÑлнение на СÐР â подмÑна на ÑлиÑноÑо оÑвеÑление в гÑ. ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¸ Ñ. ÐойÑенÑи

Община Ловеч на 3 февруари 2022 г., в качеството си на възложител, подписа договор за СМР с фирмата изпълнител „ВЕМАТ“ ЕООД гр. Велико Търново, след проведена процедура по ЗОП. Така стартира работата по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци”.

Договорът бе подписан от кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и Матю Матев, управител „ВЕМАТ“ ЕООД.

„Във време, когато цените на тока ни принуждават да търсим крайни и спешни решения за справяне със ситуацията, ние предлагаме на гражданите екологично и иновативно решение със стартиране на строително-монтажните дейности“, коментира Корнелия Маринова.

Общата стойност на проекта е 1 172 503,20 лева, представляващи 100 % БФП. Срокът за изпълнение на СМР е 360 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка. Строително-монтажните дейностите ще започнат около 15 март т. г.

Проектът е разработен по Процедура BGENERGY-2.001 - „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Включва дейности по замяна на съществуващите конвенционални улични и паркови осветителни тела с 3438 бр. високоефективни LED осветители, въвеждане на автоматизирана система за централизирано управление и мониторинг на уличното осветление и на мерки за използване на енергия от ВЕИ.

Предвидено е използване на Възобновяеми енергийни източници за захранване на уличното осветление, като се използват соларни модули. На покрива на сградата на бившето СПТУ „Дочо Пенков“, в Северна индустриална зона, ще се монтира фотоволтаичнa централa, която ще работи с хибридни инвертори и блoкове с акумулаторни батерии. Енергията, събраната през деня, ще бъде складирана в акумулаторните батерии и отвеждана към уличното осветление вечерно време. Предвижда се електрическата енергия, произведена от ВЕИ, да е минимум 10.7 % от необходимата за уличното осветление.

Проектът ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия, свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление. Очаква се намалено годишно потребление на първична енергия с 888 560 kWч/год; намалени емисии на парникови газове с 1241 тона/годишно и подобрено качеството на въздуха в България; повишено качество на работната среда и живот на 43 242 души и др.

След приключване на дейностите по проекта ще бъдат достигнати 75 % енергийни спестявания. Очакванията са разходите за ел. енергия за улично осветление да спаднат приблизително до 90 хил. лв. Тази прогнозна цена е изчислена преди повишаването на цените на електрическата енергия.

Кметът Корнелия Маринова сподели още: „Изпълнението на проекта е дългосрочна инвестиция и вариант, който ще намали в пъти разхода на електроенергия. Очакват се годишни намаления на емисиите на въглероден диоксид с 1240 тона, годишни енергийни спестявания от над 1050 мегаватчаса, както и първоначално предвидени годишни финансови спестявания за Община Ловеч от около 160 000 лева. Кризата с цената на електричеството, въпреки обявената възможност за  компенсации за общините, не позволява към момента да бъдат предвидени с точност стойностите на годишните финансови спестявания“.

 

Община Ловеч, пресцентър

03.02.2022 г.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч