Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч публикува АНКЕТНА КАРТА за проучване мнението на гражданите относно своето административно обслужване

ÐбÑина ÐÐ¾Ð²ÐµÑ Ð¿ÑбликÑва ÐÐÐÐТÐÐ ÐÐРТРза пÑоÑÑване мнениеÑо на гÑажданиÑе оÑноÑно ÑвоеÑо админиÑÑÑаÑивно обÑлÑжване

Община Ловеч публикува на официалната си интернет страница анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в общината. Анкетата е в електронен вариант  и е достъпна за потребителите на административни услуги в сайта  https://www.lovech.bg/  през следните стъпки - начална страница / бързи връзки / анкета за аадминистративното обслужване в Община Ловеч.

Или влез ТУК

Анкетата съдържа 14 въпроса, чрез които гражданите и заинтересованите страни могат да дадат своето мнение и препоръки за административното обслужване. Анкетата е анонимна.

       Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само и изключително от служителите на Община Ловеч при извършване на анализ и изготвянето на годишния доклад за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Ловеч.

       Основната цел на анонимното анкетно проучване е получаване на обратна връзка от гражданите и бизнеса за предлаганите услуги и за подобряване качеството на административното обслужване от страна на общинската администрация.

        Припомняме на гражданите и заинтересованите страни, че утвърдилата се във времето анонимна анкетна карта на хартиен носител е налична и  може да се попълни в Центъра за административно обслужване. Тя се поставя в специално обозначена за целта кутия.

      В Общината се предоставят общо 149 броя услуги. Пълната информация за тях е предоставена на официалната интернет страница на Община Ловеч https://www.lovech.bg/ , в директория Услуги / Административни услуги https://www.lovech.bg/bg/administrativni-uslugi.

Информацията за всяка услуга включва:

  • Обща информация за услугата – характеристика, нормативна уредба, място на заявяване, изискуеми документи, образци, вид на услугата, срок на изпълнение, такса  и код на вид плащане, начин на плащане, банкова сметка на община Ловеч, място и начин на получаване на услугата.
  •  В прикачен файл е публикувана бланка Заявление/ Искане за изтегляне и попълване
  • В прикачен файл или към бланката на самата услуга е Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от община Ловеч.

Община Ловеч е електронна община и от 2021 г. предоставя на физическите и юридическите лица, потребители на административни услуги, 130 броя електронни услуги чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ). Те са унифицирани чрез определения Уникален идентификатор на административните услуги в Интегрираната информационна система на държавната администрация – ИИСДА.

Достъпът до електронните услуги се осъществява и чрез официалната интернет страница на Община Ловеч, директория Електронни услуги -  https://www.lovech.bg/bg/elektronni-uslugi-1

Предоставена е възможност за извършване на плащания за предоставените административни услуги на гише, ПОС терминално устройство, чрез банков превод и по електронен начин - чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ).

Въведеният виртуален ПОС терминал дава възможност за разплащане чрез платежни карти, издадени от опериращи в чужбина доставчици на платежни услуги.

        Отправяме своята предварителна благодарност към потребителите на административни услуги, които се предоставят от Община Ловеч, за отделеното време и за участието в анкетното проучване, защото Вашето мнение е важно за нас!

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия