Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Община Ловеч със заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“

 

ПОКАНА

за заключителна пресконференция

 

Община Ловеч Ви кани на заключителна пресконференция по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, Договор за БФП №:BG16RFOP001-5.001-0017-C01/29.01.2018 г., финансиран по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Събитието ще се проведе на 17.09.2019 г.  от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет - Ловеч,  ул. „Търговска“ № 22, ет. 2, гр. Ловеч.

Обща стойност на проекта: 939 989.18 лева,

от които

Европейско финансиране: 798 990.80 лева

Национално съфинансиране: 140 998.38 лева

Продължителност на проекта: 20 месеца от 29.01.2018 г. до 29.09.2019 г.