Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира двудневно обучение

ÐбÑинÑкаÑа комиÑÐ¸Ñ Ð·Ð° боÑба Ñ Ð¿ÑоÑивообÑеÑÑвениÑе пÑоÑви на малолеÑниÑе и непÑлнолеÑниÑе  оÑганизиÑа двÑдневно обÑÑение

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН) организира на 18-20 октомври обучение за педагогически специалисти и психолози от училищата в Община Ловеч. Обучението е за членове на ОКБППМН, педагози и социални работници от ЦНСТДМ гр. Ловеч.

Практическият семинар се проведе от фирма „СТРАТЕГИЯ  ЕООД“  гр. София, а темата е „Ефективни методи на управление, решаване на конфликти и взимане на решения“. Тази тема е одобрена със заповед на № РД09-843/24.01.2017г. на министъра на образованието и науката. В обучението взеха участие 27 участника, на които след приключването бяха издадени сертификати с кредит.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч