Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обучение „Заедно в пъстър свят“ се проведе в Ловеч

ÐбÑÑение âÐаедно в пÑÑÑÑÑ ÑвÑÑâ Ñе пÑоведе в ÐовеÑ

През месец ноември в Ловеч се проведоха два модула на обучението „Заедно в пъстър свят – работа с институции“. Обучението се реализира по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи - интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“ и в него се включиха представители на институции, училища, здравни и образователни медиатори.

Обучителната програма е разработена от Международна асоциация „Стъпка по стъпка“ и е адаптирана за нуждите на проекта с цел подкрепа на лица, работещи с многообразни общности и хора за засилване на  чувствителността им към въпросите, свързани с идентичност, култура, процесите на развиване на стереотипи и предразсъдъци. Насочена е и към заемане на активна лична позиция в полза на многообразието и промяна към едно по-толерантно общество.

Обучението се проведе от сдружение „Знание“, партньор на Община Ловеч по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи - интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч“, Договор № BG05M9OP001-2.056-0003 – C01 от 06.07.2021 г. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Този документ е създаден в рамките на проект Социално-икономическа интеграция на уязвими групи – интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в гр. Ловеч, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж “ 2014-2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ловеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020 година и  Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 година.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111