Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявена е конкурсна процедура за проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

ÐбÑвена е  конкÑÑÑна пÑоÑедÑÑа за пÑоекÑни пÑедложениÑ, ÑвÑÑзани Ñ Ð¾Ð±ÑазоваÑелнаÑа инÑегÑаÑÐ¸Ñ Ð½Ð° деÑа и ÑÑениÑи Ð¾Ñ ÐµÑниÑеÑкиÑе малÑинÑÑва

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), създаден с постановление на Министерския съвет от 11 януари 2005 г.,  обяви нова Конкурсна процедура 33.21-2022 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Подробна информация е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 02 декември 2022 г., 17:30 ч.

В периода до 02.12.2022 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, моля да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч