Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОИЦ - ЛОВЕЧ ПЛАНИРА СЕРИЯ ОТ ПУБЛИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ

ÐÐЦ - ÐÐÐÐЧ ÐÐÐÐÐРРСÐРÐЯ ÐТ ÐУÐÐÐЧÐÐ ÐÐФÐРÐÐЦÐÐÐÐРСЪÐÐТÐЯ

Областен информационен център - Ловеч планира провеждането на серия от публични информационни събития в област Ловеч на тема: „На границата между два периода - ключови промени в кохезионната политика през периода 2021 -2027 г.", които ще се проведат на открито, по график, в периода 26 май - 21 юни 2022 г. в часовия диапазон 10:30 - 12:30 ч.

               Мобилният офис на ОИЦ - Ловеч ще бъде разположен на централно, комуникативно място във всеки град - общински център, където по график експертите на ОИЦ - Ловеч ще предоставят информация за новите моменти в кохезионната политика 2021 -2027 г., в т.ч., нови национални програми и предстоящите възможности за участие на общините, бизнеса, НПО, гражданския сектор, териториални звена, агенции и други заинтересовани лица в проекти и концепции за интегрирани териториални инвестиции на територията на общините и област Ловеч, целящи да допринесат за икономическото развитие. Заинтересованите лица и потенциални бенефициенти ще получат информация за актуални и предстоящи до края на 2022 г. възможности за проектно финансиране на земеделски производители и преработватели, общини за инвестиции на територията на селски райони за малка по мащаб инфраструктура и местни общности за създаване на МИГ и разработване на стратегии по подхода ВОМР. Земеделските производители ще могат да се възползват от нов прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ – специален прием „Създаване на стопанства на млади фермери“ и от подмярка 6.4 „Инвестции в подкрепа на неземеделски дейности“ за  производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); развитие на услуги във всички сектори; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; развитие на занаяти и други неземеделски дейности. Преработвателите могат да кандидатстват за целеви прием по под-мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“, общините на територията на селските райони могат да се възползват от нов прием по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. При проявен интерес от страна на посетители на откритите приемни екипът на ОИЦ-Ловеч ще предостави информация за програмите за енергийно обновление на жилищен и нежилищен фонд, които са под шапката на Министерство на регионалното развитие. 

 

 

Публичните информационни събития ще се проведат, както следва:

 

Община

 

 

Локация

 

Дата

 

Час

Угърчин

Централен площад

26.05.2022

/четвъртък/

10:30 - 12:30

Летница

Централен площад

27.05.2022

/петък/

10:30 - 12:30

Ябланица

Централен площад

03.06.2022

/петък/

10:30 - 12:30

Троян

Централен площад

07.06.2022

/вторник/

10:30 - 12:30

Априлци

Централен площад

09.06.2022

/четвъртък/

10:30 - 12:30

Тетевен

Централен площад

14.06.2022

/вторник/

10:30 - 12:30

Луковит

Централен площад

16.06.2022

/четвъртък/

10:30 - 12:30

Ловеч

Площад „Екзарх Йосиф I“

21.06.2022

/вторник/

10:30 - 12:30

 

ОИЦ - Ловеч е част от Мрежата от 27 областни информационни центрове за популяризиране на политиката на ЕСИФ в Р България.

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия